Programma en aanpak

Het Kennisplatform Gelderland Geletterd is een programmaonderdeel van het Gelders plan van aanpak ‘Bibliotheken en Laaggeletterdheid’. Dit plan is opgesteld in samenwerking tussen de Provincie Gelderland, het Gelders Bibliotheek Netwerk, Stichting Lezen en Schrijven en Rijnbrink.

Wat willen we bereiken?

  1. Doelstelling is om vanuit de bibliotheeksector in samenwerking met partners, zoals gemeenten, onderwijs, zorgorganisaties, werkgevers meer laaggeletterden met Nederlands als moedertaal in Gelderland te vinden, te bereiken en te ondersteunen.
  2. Daarnaast is het doel om de bewustwording en daarmee ook de herkenbaarheid over laaggeletterdheid bij bedrijven en organisaties te vergroten.
  3. Tenslotte is het van belang om de herkenning en erkenning bij inwoners van Gelderland te vergroten voor het verkrijgen van meer begrip en draagvlak voor laaggeletterdheid in Gelderland.

Hoe gaan we dat doen?
Om de doelen te bereiken is het programma en plan opgebouwd uit vier pijlers:

Pijler 1. Kennisplatform
Het kennisplatform Gelderland Geletterd brengt kennis en ervaring van Gelderse partners bij elkaar en zorgt voor uitwisseling tussen de projecten in de diverse regio’s. Hier wordt ook landelijke kennis en ervaring ingebracht en worden de Gelderse partners geïnspireerd voor hun lokale en regionale uitvoeringspraktijk. Hierdoor hoeft er in de projecten niet zelf het ‘wiel’ te worden uitgevonden.

Pijler 2. Provinciale campagne
De campagne vanuit de provincie is gericht op het verhogen van kennis, verandering van houding en het beïnvloeden van gedrag. Er is veel aandacht voor de aansluiting op de leefwereld van de doelgroep en de campagne wordt gebaseerd op profielen. De campagne moet aansluiten op lokale campagnes/communicatie en deze versterken.

Pijler 3. Projecten Geletterdheid
De projecten leveren een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid in de betreffende regio. Centraal staat de vraag hoe professionals van organisaties en bedrijven potentiële deelnemers kunnen leiden naar taaltrajecten om laaggeletterdheid te kunnen terugdringen. Met als doel om via een effectieve leerroute een kwalitatieve verbetering te geven aan iemands persoonlijke leven.

Pijler 4. Monitoring
Op basis van monitoring worden de resultaten in beeld gebracht, zodat successen benoemd en gedeeld kunnen worden. De centrale vraag voor de monitoring is of er meer laaggeletterden worden bereikt. Welke activiteiten zijn er in Gelderland effectief? En wat is de output en impact van de activiteiten? De uitkomst is bijsturing in de vorm van opschalen en/of optimaliseren.